NATSUSHIMA NT10-08 Cruise Data

Cruise Information

 
Ship Name NATSUSHIMA  
Cruise ID NT10-08  
Period 2010-05-11 – 2010-05-17  
Chief Scientist Koji Inoue (The University of Tokyo)  
Cruise Title "Hyper-Dolphin" Research Dive, Deep-sea Research, FY2010.  
Proposal Title

Elucidation of the mechanism and evolutionary history of the adaptation system to toxic sulfides

  Cruise Track   Dive Data
2010-05-11 04:00 Departure from Yokosuka
2010-05-16 02:20 Arrival at Yokosuka
2010-05-16 06:00 Departure from Yokosuka
2010-05-17 22:50 Arrival at Yokosuka
Myojin Knoll, Izu-Ogasawara Area and Off Hatsushima Island, Sagami Bay
: HYPER-DOLPHIN

 HPD 01124

Date (UTC): 2010-05-11

Dive Scientist: Koji Inoue (The University of Tokyo)

Dive Point(Lat. [°], Lon. [°]): 35.0150, 139.2233

Depth [m]:

 HPD 01125

Date (UTC): 2010-05-12

Dive Scientist: Koji Inoue (The University of Tokyo)

Dive Point(Lat. [°], Lon. [°]): 35.0158, 139.2233

Depth [m]: 857

 HPD 01126

Date (UTC): 2010-05-14

Dive Scientist: Koji Inoue (The University of Tokyo)

Dive Point(Lat. [°], Lon. [°]): 32.1041, 139.2193

Depth [m]: 1240

 HPD 01127

Date (UTC): 2010-05-15

Dive Scientist: Koji Inoue (The University of Tokyo)

Dive Point(Lat. [°], Lon. [°]): 32.1040, 139.8693

Depth [m]: 1237

 HPD 01128

Date (UTC): 2010-05-16

Dive Scientist: Koji Inoue (The University of Tokyo)

Dive Point(Lat. [°], Lon. [°]): 35.0155, 139.2233

Depth [m]: 910

 HPD 01129

Date (UTC): 2010-05-17

Dive Scientist: Koji Inoue (The University of Tokyo)

Dive Point(Lat. [°], Lon. [°]): 35.0159, 139.2223

Depth [m]: 858

Data List

Observation Data Quality Level
Cruise Summary
Cruise Report
Navigation Processed (DMO)-QCed
Expendable Bathythermograph (XBT) Processed (DMO)-QCed
Expendable Bathythermograph (XBT) Fall-rate bias corrected Processed (DMO)-QCed
Biological Sample -

Related Publications

Madoka Kitajima , 2010

Tomoko Koito , 2011

Tomoko Koito , 2011

Yamaguchi M., Namiki Y., Okada H., Uematsu K., Tame A., Maruyama T. , 2011

Yamaguchi Masashi, Mori Yuko, Kozuka Yoshimichi, Okada Hitoshi, UEMATSU KATSUYUKI, Tame Akihiro, Furukawa Hiromitsu, MARUYAMA TADASHI, Worman CedricODriscoll, Yokoyama Koji , 2012

YAMAGUCHI MASASHI , 2013

HONGOU YUKI, IKUTA TETSURO, SHIMAMURA SHIGERU, TAKAKI YOSHIHIRO, MARUYAMA TADASHI, YOSHIDA TAKAO , 2013

OZAWA GENKI, KANEKO TAKASHI, SHIMAMURA SHIGERU, TAKAKI YOSHIHIRO, YOKOBORI SHIN-ICHI, Koshiishi Takeshi, KATO CHIAKI, MARUYAMA TADASHI, YOSHIDA TAKAO , 2013

YOSHIDA TAKAO, TAKAKI YOSHIHIRO, SHIMAMURA SHIGERU, NAGAI YUKIKO, Miwako Tsuda, Masatoshi Tsukahara, Maiko Nezuo, Makiko Shimoji, Kuniko Teruya, Morimi Teruya, MARUYAMA TADASHI , 2013

NAKAMURA YOSHIMITSU, KONISHI MASAAKI, OHISHI KAZUE, KUSAKA CHIHO, TAME AKIHIRO, HATADA YUJI, FUJIKURA KATSUNORI, Masatoshi Nakazawa, Masahiro Fujishima, YOSHIDA TAKAO, MARUYAMA TADASHI , 2013

HONGOU YUKI, NAKAMURA YOSHIMITSU, SHIMAMURA SHIGERU, TAKAKI YOSHIHIRO, UEMATSU KATSUYUKI, TOYOFUKU TAKASHI, HIRAYAMA HISAKO, TAKAI KEN, Masatoshi Nakazawa, MARUYAMA TADASHI, YOSHIDA TAKAO , 2013

YAMAGUCHI MASASHI, WORMAN CEDRIC , 2014

OZAWA GENKI, KANEKO TAKASHI, SHIMAMURA SHIGERU, TAKAKI YOSHIHIRO, Koshiishi Takeshi, KATO CHIAKI, MARUYAMA TADASHI, YOSHIDA TAKAO , 2014

IKUTA TETSURO, TAKAKI YOSHIHIRO, MARUYAMA TADASHI, YOSHIDA TAKAO , 2014

YAMAGUCHI MASASHI, WORMAN CEDRIC, MORI YUKO, FURUKAWA HIROMITU, YAMAMOTO YUTA, HIGUCHI KIMITAKA, ARAI SIGEO, MURATA KAZUYOSHI , 2014

YAMAGUCHI MASASHI , 2014

YAMAGUCHI MASASHI , 2014

Nagasaki Toshihiro, HONGOU YUKI, KOITO TOMOKO, Nakamura-Kusakabe Ikumi, SHIMAMURA SHIGERU, TAKAKI YOSHIHIRO, YOSHIDA TAKAO, MARUYAMA TADASHI, INOUE Koji , 2014

Yamaguchi Masashi , 2015

Yamaguchi Masashi , 2015

TAME AKIHIRO, YOSHIDA TAKAO, OHISHI KAZUE, MARUYAMA TADASHI , 2015

TAME AKIHIRO, YOSHIDA TAKAO, OHISHI KAZUE, MARUYAMA TADASHI , 2015

IKUTA TETSURO, TAKAKI YOSHIHIRO, NAGAI YUKIKO, SHIMAMURA SHIGERU, TSUDA MIWAKO, KAWAGUCCI SHINSUKE, AOKI YUI, Koji Inoue, Morimi Teruya, Satou Kazuhito, Kuniko Teruya, Makiko Shimoji, Hinako Tamotsu, Takashi Hirano, MARUYAMA TADASHI, YOSHIDA TAKAO , 2015

Yamaguchi Masashi , 2015

Yamaguchi Masashi , 2015

Yamaguchi Masashi, Yamada Hiroyuki, Yamamoto Yuta, Higuchi kimitaka, Arai Shigeo, Murata Kazuyoshi, Mori Yuko, Furukawa Hiromitsu , 2016

Yamaguchi Masashi, Yamada Hiroyuki, Higuchi Kimitaka, Yamamoto Yuta, Arai Shigeo, Murata Kazuyoshi, Mori Yuko, Furukawa Hiromitsu, Uddin Mohammad, Chibana Hiroji , 2016

OZAWA GENKI, SHIMAMURA SHIGERU, TAKAKI YOSHIHIRO, YOKOBORI SHIN-ICHI, OHARA YASUHIKO, TAKISHITA KIYOTAKA, MARUYAMA TADASHI, FUJIKURA KATSUNORI, YOSHIDA TAKAO , 2017

IKUTA TETSURO , 2017

Yamaguchi Masashi , 2017

OHISHI KAZUE, NAKAMURA YOSHIMITSU, KUSAKA CHIHO, NAGAI YUKIKO, NAKAZAWA MASATOSHI, YOSHIDA TAKAO, MARUYAMA TADASHI , 2018

Update History

2017-07-07
A cruise information was registered.
Updated data: Expendable Bathythermograph (XBT) Fall-rate bias corrected
2017-06-23
A cruise information was registered.
Updated data: Expendable Bathythermograph (XBT)
2014-09-04
A cruise information was registered.
Updated data: Expendable Bathythermograph (XBT), Expendable Bathythermograph (XBT) Fall-rate bias corrected
2014-04-01
A cruise information was registered.
Updated data: Expendable Bathythermograph (XBT) Fall-rate bias corrected
2014-03-12
A cruise information was registered.
Updated data: Expendable Bathythermograph (XBT)
2013-09-19
A cruise information was registered.
Updated data: Biological Sample
2012-09-28
A cruise information was registered.
Updated data: Navigation, Expendable Bathythermograph (XBT), Expendable Bathythermograph (XBT) Fall-rate bias corrected