Breviraja smirnovi ankasubeIshiyama, 1958
全てのレコードを表示