CalditrichaeKublanov, Sigalova, Gavrilov, Lebedinsky, Rinke, Kovaleva, Chernyh, Ivanova, Daum, Reddy, Klenk, Spring, Göker, Reva, Miroshnichenko, Kyrpides, Woyke, Gelfand & Bonch-Osmolovskaya, 2017
全てのレコードを表示